Formula 1 - Những thay đổi cho mùa giải 2005

O.S.P.D.
15/10/04
5.293
643
113
43
Xí nghiệp dược phẩm OS - Viện thuốc Trung Ương
Xác nhận
confirm
..kính các bác dam mê Formula 1, d? giúp các bác ti?n theo dõi mùa gi?i m?i 2005 iem m?n phép tóm t?t các thay s? du?c áp d?ng t? t? mùa 2005 cho các bác tham kh?o.

V?i m?c dích h?n ch? t?c d? và s?c m?nh c?a xe d?ng th?i qua dó c?t gi?m chi phí phát tri?n xe nh?m giúp các d?i dua nh?, các thay d?i sau s? du?c áp d?ng t? 1.3.2005:

Bodywork: Nâng cao cánh gió tru?c (front wing), d?y cánh gió sau (rear wing) lên phía tru?c, gi?m chi?u cao so v?i m?t du?ng c?a cánh thoát gió du?i g?m xe (diffuser - dây là b? ph?n giúp c?i thi?n vi?c thoát gió du?i g?m xe, gió sau khi di qua g?m xe s? t?o 1 l?c nâng xe lên kh?i m?t du?ng, ngu?c v?i downforce, b? ph?n này giúp gió thoát nhanh hon t? dó tang downforce), thu ng?n ph?n cánh tru?c b? l?p sau. Các thay d?i này theo tính toán s? làm gi?m t?i thi?u 20% downforce nhung có ?nh hu?ng ít nh?t t?i l?c kéo (drag) c?a toàn h? th?ng.

So sánh t?ng th? gi?a chi?c TF104B (2004) và chi?c TF105 (2005)


So sánh ph?n cánh gió tru?c gi?a chi?c TF104B (2004) và chi?c TF105 (2005)


So sánh ph?n cánh gió sau gi?a chi?c TF104B (2004) và chi?c TF105 (2005)L?p (tyres): M?i xe ch? du?c phép s? d?ng 1 b? l?p duy nh?t cho các vòng s?p h?ng và vòng dua chính. Ði?u này d?ng nghia v?i l?p s? du?c làm t? các thành ph?n c?ng hon so v?i tru?c dây qua dó tang tu?i th? c?a l?p nhung l?i làm gi?m d? bám du?ng. T?t c? d? nham gi?m v?n t?c xe khi vào cua.

Ð?ng co - phát này m?i làm dau d?u các nhà s?n xu?t d?ng co nè các bác: m?i d?ng co s? ph?i du?c s? d?ng cho 2 ch?ng hoàn ch?nh, n?u vì 1 lý do nào dó d?i quy?t d?nh thay d?ng co gi?a ch?ng, chi?c xe dó s? b? dánh t?t 10 v? trí sau khi k?t thúc vòng s?p h?ng cu?i cùng. Ði?u này có nghia các d? s? ph?i tính toan d? cân b?ng gi?a s?c m?nh d?ng co và d? b?n, k?t qua là các xe s? ch?y ch?m hon tru?c...:(

Thay d?i sau s? du?c áp d?ng t? 1.1.2006:

Ð?ng co: dung tích t?i da gi?m t? 3 lít xu?ng 2.4 lít, s? sylanh t?i da gi?m t? 10 xu?ng 8, co c?u b? trí sylanh v?n là d?ng ch? V. Ðây là cách t?t nh?t d? gi?m s?c m?nh c?a d?ng co F1. Theo tính toán thì v?i dà phát tri?n hi?n t?i công xu?t c?a d?ng co F1 hi?n hành s? d?t m?c 1000 bhp vào nam 2006, s? thay d?i này s? gi?m công xu?t su?ng m?c 700 bhp. M?c tiêu c?a FIA là giúp gi?m giá thành s?n xu?t và phát tri?n d?ng co qua dó gi?m gánh n?ng cho các d?i dua nh?, m?i. Ð?ng co khí dó s? r? hon nhung b?n hon.

Th? th?c s?p h?ng: Mùa gi?i 2004 v?i th? th?c ch?y s?p h?ng dã làm nhàm chán r?t nhi?u c? d?ng viên c?a mông th? thao này và b?n thân các d?i dua cung phàn nàn không ít. Mùa gi?i m?i, d? c?i thi?n tình hình, FIA dã quy?t d?nh áp d?ng hình th?c m?i cho vòng s?p h?ng nhu sau:

Các d?i s? ph?i tham gia 2 l?n ch?y tính th?i gian d? s?p h?ng, m?i l?n s? chay 1 vòng (không k? vòng kh?i d?ng - warm-up lap). L?n 1 vào b?t d?u lúc 13.00 d?n 14.00 ngày th? 7, các xe s? ch?y theo th? t? ngu?c v?i th? t? k?t thúc c?a ch?ng dua tru?c. L?n th? 2 b?t d?u lúc 10.00 d?n 11.00 ngày ch? nh?t, các xe ch?y theo th? t? ngu?c v?i k?t qu? c?a lu?t ch?y ngày th? 7. Các xe s? không b? gi?i h?n v? lu?ng xang cho lu?t ch?y th? nh?t và sau lu?t này các xe s? b? niêm phong. Lu?t ch?y th? 2, các xe s? du?c phép ti?p thêm nhiên li?u tru?c lu?t này nhung s? không du?c phép ti?p thêm nhiên li?u tru?c vòng dua chính di?n ra vào bu?i chi?u. Th?i gian s?p h?ng s? du?c tính b?ng t?ng th?i gian c?a 2 lu?t ch?y....

V?i quy d?nh m?i này, theo iem s? có s? thay d?i trong chi?n thu?t c?a các d?i. Ð?i v?i vòng s?p h?ng th? 1, các d?i s? tính toàn 1 lu?ng xang v?a d? d? cho tr?ng lu?ng xe là nh? nh?t (nhung ko du?c phép nh? hon tr?ng lu?ng t?i thi?u cho phép). M?i th? s? r?c r?i hon khi lu?t 2 b?t d?u, khi dó can c? vào v? trí sau lu?t 1, các d?i s? ph?i tính toán lu?ng xang cho xe sao cho nó v?a giúp xe d?t du?c v?n t?c t?i da khi ch?y s?p h?ng l?n 2 v?a ph?c v? cho cu?c dua chính vào bu?i chi?u.

Kính

bab...:D
 
Last edited by a moderator:
Mai
Hạng B2
24/7/04
196
10
18
Hanoi
RE: Formula 1 - Những thay đổi cho mùa giải 2005

Cảm ơn bác Kebab
 
O.S.P.D.
15/10/04
5.293
643
113
43
Xí nghiệp dược phẩm OS - Viện thuốc Trung Ương
Xác nhận
confirm
RE: Formula 1 - Những thay đổi cho mùa giải 2005

...ui bác WM ui...bác coi giúp iem sao sau khi add mấy tấm hình vào (bằng cách edit) thì lại không hiển thị tiếng Việt vậy bác...

...mẹc xì bổ cu...:D
 
Last edited by a moderator:
Lơ Xe
Thành viên BQT
6/6/04
15.561
12.236
113
Vietnam
www.otosaigon.com
RE: Formula 1 - Những thay đổi cho mùa giải 2005

Tks bác Kebap,

Bác có thể chuyển thành font Verdana trước khi copy và paste qua đây, hay forward cho mình để load cho.
 

Giới thiệu

  • Giấy phép MXH số 526/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 12/10/2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ngô Kỳ Lam .
    Công Ty Cổ Phần Ô Tô Xuyên Việt
    Địa chỉ: Tầng 6, Toà Nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM, VN.
    ĐT: 028 7307 6667

Facebook