3ty7 cho Subaru 7 Chỗ ???

LX confirmed
Hạng B2
22/6/05
350
1.495
93
Subaru tiep tuc tang truong o My:

from GCBC:
U.S. Monthly Automotive Sales By Brand[xtable=skin1]
{thead}
{tr}
{th=colspan:1|rowspan:1}Brand{/th}
{th=colspan:1|rowspan:1}Month{/th}
{th=colspan:1|rowspan:1}Change{/th}
{th=colspan:1|rowspan:1}YTD{/th}
{th=colspan:1|rowspan:1}YTD Change{/th}
{/tr}
{/thead}
{tbody}
{tr}
{td}Toyota{/td}
{td}162,506{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-6.76{/td}
{td}639,431{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-7.25{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Honda{/td}
{td}114,088{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}0.24{/td}
{td}447,490{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}1.10{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Jeep{/td}
{td}76,325{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-7.64{/td}
{td}289,129{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-6.96{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Subaru{/td}
{td}57,288{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}7.74{/td}
{td}214,042{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}5.51{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Hyundai{/td}
{td}55,420{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}0.70{/td}
{td}203,005{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}1.73{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Ram{/td}
{td}53,811{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}24.93{/td}
{td}190,824{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}21.75{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Volkswagen{/td}
{td}31,309{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}8.78{/td}
{td}117,181{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}3.94{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Dodge{/td}
{td}31,262{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-23.74{/td}
{td}141,779{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-10.25{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Lexus{/td}
{td}21,360{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-1.30{/td}
{td}88,151{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}2.68{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Audi{/td}
{td}20,302{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}6.27{/td}
{td}68,417{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-0.70{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Mazda{/td}
{td}19,702{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-14.55{/td}
{td}90,533{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-15.43{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Tesla{/td}
{td}11,925{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}93.90{/td}
{td}42,525{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}44.99{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Acura{/td}
{td}11,687{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-1.69{/td}
{td}48,072{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}6.11{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Chrysler{/td}
{td}8,987{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-36.66{/td}
{td}40,578{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-32.84{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Mitsubishi{/td}
{td}6,963{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-12.85{/td}
{td}49,033{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}12.04{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Alfa Romeo{/td}
{td}1,584{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-14.24{/td}
{td}5,870{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-23.16{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Fiat{/td}
{td}931{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-33.69{/td}
{td}3,145{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-41.95{/td}
{/tr}
{/tbody}
{tfoot}
{tr}
{td=colspan:1|rowspan:1} {/td}
{td=colspan:1|rowspan:1}∑ = 685,450{/td}
{td=colspan:1|rowspan:1} {/td}
{td=colspan:1|rowspan:1}∑ = 2,679,205{/td}
{td=colspan:1|rowspan:1} {/td}
{/tr}
{/tfoot}
[/xtable]
Tìm mãi không thấy Ford đâu, tưởng phá sản rồi. Vào trang gốc mới thấy Su chập copy thiếu hàng đầu: Ford đứng nhất.
 
Hạng D
16/1/13
3.742
46.901
113
Xác nhận
confirm
Ford & GM công bố 3 tháng 1 lần, con số đó chỉ là phỏng đoán .

Nissan lên được 10% cùng kỳ là do incentive khủng trong tháng 4 (chủ yếu cho rental car fleet)

Hyundai & Kia thua Subaru nhiều tháng liền là do không bán nhiều cho rental car fleet nữa (vì lời it).
 
Hạng D
11/1/09
3.600
6.873
113
nơi xa lắm
nói tóm lại mua SU để thể hiện đẳng cấp và niềm đam mê thay vì Mua Mer bằng giá hả các bác?

Anh Subaru lover, nếu xe anh bằng giá xe mer bên đó anh mua Su hay mua Mer?

Ascent vs GLE 400
 
Hạng D
11/1/09
3.600
6.873
113
nơi xa lắm
Ascent không có giá đó đâu..Outback 3.6 giá có 2.3 tỷ, Ascent thuế rẻ hơn vì 2.4, bên Mỹ giá báse có 32K, limited khoảng 38k về VN khoảng 2.5 tỷ là hết đất, MI đâu có điên
anh Kenny sale Subaru nói giá 3ty6-3ty8 em lấy trung bình 3ty7.
 
Hạng D
12/10/10
1.583
19.989
133
Subaru tiep tuc tang truong o My:

from GCBC:
U.S. Monthly Automotive Sales By Brand[xtable=skin1]
{thead}
{tr}
{th=colspan:1|rowspan:1}Brand{/th}
{th=colspan:1|rowspan:1}Month{/th}
{th=colspan:1|rowspan:1}Change{/th}
{th=colspan:1|rowspan:1}YTD{/th}
{th=colspan:1|rowspan:1}YTD Change{/th}
{/tr}
{/thead}
{tbody}
{tr}
{td}Toyota{/td}
{td}162,506{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-6.76{/td}
{td}639,431{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-7.25{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Honda{/td}
{td}114,088{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}0.24{/td}
{td}447,490{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}1.10{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Jeep{/td}
{td}76,325{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-7.64{/td}
{td}289,129{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-6.96{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Subaru{/td}
{td}57,288{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}7.74{/td}
{td}214,042{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}5.51{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Hyundai{/td}
{td}55,420{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}0.70{/td}
{td}203,005{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}1.73{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Ram{/td}
{td}53,811{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}24.93{/td}
{td}190,824{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}21.75{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Volkswagen{/td}
{td}31,309{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}8.78{/td}
{td}117,181{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}3.94{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Dodge{/td}
{td}31,262{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-23.74{/td}
{td}141,779{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-10.25{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Lexus{/td}
{td}21,360{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-1.30{/td}
{td}88,151{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}2.68{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Audi{/td}
{td}20,302{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}6.27{/td}
{td}68,417{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-0.70{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Mazda{/td}
{td}19,702{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-14.55{/td}
{td}90,533{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-15.43{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Tesla{/td}
{td}11,925{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}93.90{/td}
{td}42,525{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}44.99{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Acura{/td}
{td}11,687{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-1.69{/td}
{td}48,072{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}6.11{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Chrysler{/td}
{td}8,987{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-36.66{/td}
{td}40,578{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-32.84{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Mitsubishi{/td}
{td}6,963{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-12.85{/td}
{td}49,033{/td}
{td=bcolor:#e0f2e0}12.04{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Alfa Romeo{/td}
{td}1,584{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-14.24{/td}
{td}5,870{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-23.16{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Fiat{/td}
{td}931{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-33.69{/td}
{td}3,145{/td}
{td=bcolor:#ffc4c4}-41.95{/td}
{/tr}
{/tbody}
{tfoot}
{tr}
{td=colspan:1|rowspan:1} {/td}
{td=colspan:1|rowspan:1}∑ = 685,450{/td}
{td=colspan:1|rowspan:1} {/td}
{td=colspan:1|rowspan:1}∑ = 2,679,205{/td}
{td=colspan:1|rowspan:1} {/td}
{/tr}
{/tfoot}
[/xtable]
Sao không trưng bảng doanh số ở châu Âu luôn cho nó khách quan !??? Hay tại tìm mãi mới thấy Forester ?!!!?

EUROPEAN SALES 2018 COMPACT & MIDSIZE SUV/CUV SEGMENTS
472F73E5-7798-45E0-86E7-04532A10E7AA.jpeg
 

Attachments

Hạng C
5/10/08
600
2.012
93
Xác nhận
confirm
Ascent không có giá đó đâu..Outback 3.6 giá có 2.3 tỷ, Ascent thuế rẻ hơn vì 2.4, bên Mỹ giá báse có 32K, limited khoảng 38k về VN khoảng 2.5 tỷ là hết đất, MI đâu có điên
Outback 3.6 là nhập từ nhà máy Nhật. Có đi thì đi chung lô với các con Su khác về a.
Còn Ascent nhập ngoài đi từ Mĩ về mua full giá từ đại lí, ko phải từ giá nhà máy + full thuế, phí + lợi nhuận của đơn vị nhập thì ko có giá dưới 3.5 được, cho bản full, nhập ngoài về thì chả ai nhập bản base cả :D và sự thực thì nó lăn bánh ngoài HN rồi. Đang hóng xin hình chụp thực tế để e còn nhận đơn hàng vì vẫn có một số khách đặc biệt, tiền thì dư sức các thể loại xe Đức, Ý, Anh...nhưng vì lí do này hay lí do khác, họ thích mua Su hơn.
 
Hạng D
11/1/09
3.600
6.873
113
nơi xa lắm
Outback 3.6 là nhập từ nhà máy Nhật. Có đi thì đi chung lô với các con Su khác về a.
Còn Ascent nhập ngoài đi từ Mĩ về mua full giá từ đại lí, ko phải từ giá nhà máy + full thuế, phí + lợi nhuận của đơn vị nhập thì ko có giá dưới 3.5 được, cho bản full, nhập ngoài về thì chả ai nhập bản base cả :D và sự thực thì nó lăn bánh ngoài HN rồi. Đang hóng xin hình chụp thực tế để e còn nhận đơn hàng vì vẫn có một số khách đặc biệt, tiền thì dư sức các thể loại xe Đức, Ý, Anh...nhưng vì lí do này hay lí do khác, họ thích mua Su hơn.
những người này thì không đại diện cho số đông được, do vậy có thể nói con này sẽ chỉ nhập theo đơn đặt hàng thôi. :) :) :) Giống mấy con siêu xe ghê.
 

Giới thiệu

  • Giấy phép MXH số 526/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 12/10/2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ngô Kỳ Lam .
    Công Ty Cổ Phần Ô Tô Xuyên Việt
    Địa chỉ: Tầng 6, Toà Nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM, VN.
    ĐT: 028 7307 6667

Facebook